O projekcie

Projekt "TRENDY GOSPODARCZE A ZMIENNOŚĆ MAZOWIECKIEGO RYNKU PRACY"

realizowany jest przez WYŻSZĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA PERSONELEM w Partnerstwie z SMG/KRC

w odpowiedzi na konkurs: 1/POKL/8.1.2/2008, ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych ,
w ramach: Priorytetu: VIII. Regionalne kadry gospodarki,
Działania: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,
Poddziałania: 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

CELEM projektu jest pomoc przedsiębiorstwom w procesie adaptacji do nowych warunków rynkowych poprzez dostarczenie im wiarygodnych informacji o możliwościach jak najbardziej efektywnego wykorzystania zasobów pracy w zmiennych warunkach na tym rynku. W szczególności projekt ma na celu:

 1. Diagnozę skali zjawiska trudności mazowieckich przedsiębiorstw związanych z niepełnym zatrudnieniem i brakiem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach;
 2. Krótkookresową prognozę trendów na mazowieckim rynku pracy.
 3. Diagnozę potrzeb przedsiębiorstw wymagających restrukturyzacji i adaptacji do istniejących warunków na rynku pracy w zakresie zatrudnienia;

BADANIA NAUKOWE W trakcie projektu przeprowadzone będą dwa typy badań:

1. Badania desk research Przeprowadzona zostanie analiza ogólnodostępnych danych statystycznych i innych źródeł wiedzy dotyczących badanych empirycznie zagadnień. Badania desk research i ich wyniki stanowią wstęp do przeprowadzenia badań empirycznych zgodnie z szczegółowymi obszarami tych badań.

2. Badania empiryczne Przeprowadzone zostaną badania ilościowe i jakościowe mające na celu diagnozę obecnej sytuacji na mazowieckim rynku pracy i prognozę zmian trendów w najbliższej przyszłości. Badania zostaną przeprowadzone w taki sposób, aby diagnozować potrzeby restrukturyzacji zatrudnienia w badanych przedsiębiorstwach i opracować optymalny plan działań restrukturyzacyjnych. Szczegółowe obszary podjęte w opracowaniu materiału empirycznego koncentrować się będą wokół następujących zagadnień:

 • zmiany w zatrudnieniu w mazowieckich firmach w ciągu ostatniego roku i gotowość pracodawców Mazowsza do zatrudniania w roku następnym,
 • stosunek przedsiębiorców do zarządzania zmianą (stan wiedzy, wykorzystanie instrumentów, posiadanie strategii postępowania, wykorzystywane strategie dostosowawcze),
 • bariery w prowadzeniu polityki zatrudnienia (rzeczywiste i deklarowane) po stronie pracodawców, ale także samych pracowników,
 • potencjalne kwestie sporne pomiędzy pracownikami i pracodawcami w procesach restrukturyzacji,
 • koszty restrukturyzacji po stronie obu grup - pracowników i pracodawców, w tym koszty akceptacji restrukturyzacji przez pracowników,
 • motywacje do pracy pracowników na Mazowszu.

Wymiernymi REZULTATAMI przeprowadzonych badań będą:

 1. Raport zawierający informacje o potrzebach przedsiębiorstw wymagających restrukturyzacji,
 2. Konferencja podsumowująca projekt i propagująca wyniki badań wśród przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, przedstawicieli instytucji rynku pracy,
 3. Portal internetowy projektu, z forum wymiany informacji,
 4. Konferencja prasowa i publikacje w prasie nt. wyników badań.

Wartością dodaną projektu jest podniesienie świadomości przedsiębiorców z korzyści, jakie płyną ze współpracy przemysłu i nauki. Może to spowodować częstsze korzystanie przemysłu z rozwiązań wypracowywanych w ośrodkach naukowych i na uczelniach.

Termin realizacji projektu: 01.03.2009 - 31.05.2010 r.

 

*Zdjęcie na tej stronie pochodzi z archiwum Stołecznego Biura Turystyki www.warsawtour.pl                                               
Strona główna   |   Baza wiedzy   |   Kontakt   |   © WSZP 2009   |   Polityka prywatności