Regulamin

REGULAMIN
uczestnictwa w  konferencji

TRENDY GOSPODARCZE A  MAZOWIECKI RYNEK PRACY
- szanse  i  wyzwania
organizowanej  przez Wyższą Szkołę Zarządzania Personelem

1. Regulamin uczestnictwa w konferencji „Trendy gospodarcze a mazowiecki rynek pracy – szanse i wyzwania” określa zasady naboru uczestników konferencji organizowanej przez Wyższą Szkołę Zarządzania Personelem, zwaną dalej Organizatorem.

2. Konferencja odbywa się w miejscu i czasie określonym przez Organizatora, według informacji zamieszczonej na stronie internetowej  www.naukagospodarce.pl (menu Konferencja).

3. Udział w konferencji prowadzonej przez Organizatora jest dobrowolny i bezpłatny. Udział obejmuje materiały konferencyjne, przerwę kawową oraz lunch.

4. Uczestnikami konferencji mogą być przedsiębiorcy prowadzący firmy w województwie mazowieckim, a także ich pracownicy, organizacje działające na rzecz restrukturyzacji przedsiębiorstw i wspierania procesów adaptacyjnych w firmie (związki zawodowe, organizacje przedsiębiorców, izby branżowe i inne), instytucje rynku pracy działające na rzecz wspierania przedsiębiorczości i wspierania lokalnego rynku pracy poprzez szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorstw i ich pracowników.

5. Proces kwalifikowania (rejestracja zgłoszenia oraz kwalifikacja) uczestników na konferencję prowadzi Organizator.

6. Kwalifikowanie rozpoczyna się z chwilą wysłania do wybranych losowo grup respondentów e-zaproszeń oraz zamieszczenie informacji w prasie i w Internecie.

7. Informacja o której mowa w punkcie 6 zawiera w szczególności:
-  tytuł konferencji;
-  miejsce, datę, godzinę odbycia konferencji;
-  cele konferencji;
-  tematy poruszane podczas konferencji;
-  informacja o ilości miejsc na konferencję;
-  tryb zgłoszenia udziału w konferencji;
-  datę krańcową zgłoszenia udziału w konferencji;
-  informację o odpłatności udziału w konferencji.

8. Organizator przyjmuje zgłoszenia uczestników na konferencję wyłącznie drogą elektroniczną z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego. Poprawne wypełnienie oraz zaakceptowanie formularza powoduje automatyczne zgłoszenia udziału w konferencji, co zostanie potwierdzone stosownym komunikatem. Pomyślne zakończenie procesu rejestracji zostanie potwierdzone stosownym komunikatem.

9. Rejestracja dokonywana jest wg kolejności zgłoszeń.

10. Rejestracja nie oznacza potwierdzenia udziału w konferencji. Informacja o zakwalifikowaniu na konferencję zostanie przesłana w odrębnym e-mailu na podany wcześniej adres.  

11. O kolejności wpisania na listę uczestników konferencji decyduje czas otrzymania przez Organizatora poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz zakwalifikowanie do grupy beneficjentów projektu zgodnie z pkt. 4.  

12. Każdy uczestnik konferencji jest zobowiązany do zgłoszenia ewentualnej rezygnacji z udziału w konferencji do 7 dni roboczych przed terminem konferencji na adres e-mail: biuroprojektowue@wszp.edu.pl.

13. Organizator tworzy listę rezerwową osób, która jest uruchamiana w sytuacji rezygnacji zakwalifikowanego uczestnika konferencji.

14. Liczba miejsc na konferencję jest ograniczona.  Liczbę tę określa Organizator.

15. Zmiany w Regulaminie mogą być wprowadzone zgodnie z procedurą zatwierdzania.

16. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony w trybie przewidzianym stosownymi przepisami i obowiązuje od dnia 01.03.2010 r.                                               
Strona główna   |   Baza wiedzy   |   Kontakt   |   © WSZP 2009   |   Polityka prywatności